Rockport

The shoe store with convenient modern design
ออกแบบตกแต่งภายในร้านรองเท้า
Rockport

This project is to design the shoe store. The layout is the key of shoe store. It has to be convenient and outstanding. So we designed as a modern layout for more premium and outstanding. We used mostly steel, black and white, and some of wall tile.

ผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน ร้าน Rockport ส่วนสำคัญของร้านคือพื้นที่ที่จะต้องมีความสะดวกสบายและตัวสินค้าต้องโดดเด่น ดังนั้นเราจึงออกแบบให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยและใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า เราเลือกใช้เหล็กส่วนใหญ่เป็นสีดำสีขาวให้ตัดกันมีความโดดเด่น และเลือกใช้กระเบื้องมาตกแต่งเพิ่มบางส่วน