LOOSE FURNITURE

เฟอร์นิเจอร์

Loose Furniture เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยเราให้บริการรับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์หรือตัวตนของธุรกิจท่าน ผ่านเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งร้าน บ้าน หรือ ออฟฟิศของท่าน