Cole Haan @ Central Chidlom

A modern luxury brand of America with the modern luxury style
ออกแบบตกแต่งภายในร้านรองเท้า
Cole Haan @ Central Chidlom

The challenge of this project was that everything has to be finished within a night. The whole counter corner and all decoration items have to be take out and put in the new counter and items by the night. With the modern luxury style we used Mahogany wood intersected with a gold stainless line in order to make the piece is more attractive. The total period we used for this project was, 2 week for preparing and 1 night for installing.

ความท้าทายของโครงการนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 คืน มุมเคาน์เตอร์ทั้งหมดและรายการตกแต่งทั้งหมดจะต้องมีการวางแผนการจัดวางและติดตั้ง อย่างรอบคอบ และ ต้องแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 คืน ด้วยรูปแบบโมเดิร์นหรูหราทันสมัยเราเลือกใช้ไม้มะฮอกกานีที่ตัดกับเส้นขอบสแตนเลสสีทองเพื่อให้ชิ้นงานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ระยะเวลาทั้งหมดที่เราใช้ในโครงการนี้คือ 2 สัปดาห์สำหรับในการออกแบบ และ 1 คืน ในการติดตั้งงาน